paghahanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Kasunduan sa Lisensya ng End User

Ang Kasunduan sa Lisensya ng End User na ito (ang "Kasunduan"), ay isang may-bisang kasunduan sa pagitan ng IPVideo Corporation (“Licensor”) at ikaw (isang indibidwal o entity) na naglilisensya (ang “Licensee”) ng software at/o firmware (“Software”) na kasama ng Kasunduang ito at nakapaloob sa isa o higit pa sa (mga) produkto ng Licensor (ang “Mga Produkto”). Kasama sa Licensor Software at Mga Produkto na napapailalim sa Kasunduang ito, ngunit hindi limitado sa, HALO Cloud at HALO Smart Sensor.

ANG KASUNDUANG ITO AY KINAKAILANGAN ANG PAGGAMIT NG ARBITRASYON (SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN LAMANG; Ibig sabihin, HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG MGA PAGSASAMA AT PAG-UURI NG KASO) UPANG MARESOLUSYON ANG MGA DI-DISPUTE. IBINIBIGAY NG LICENSOR ANG SOFTWARE LAMANG SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON SA KASUNDUAN NA ITO AT SA KONDISYON NA TATANGGAP AT SUMUNOD SA MGA ITO. SA PAGGAMIT NG SOFTWARE, IKAW (A) TINANGGAP ANG KASUNDUAN NA ITO AT SUMANG-AYON NA LEGAL NA MAGIGING SA MGA TUNTUNIN NITO; AT (B) KINAKATAWAN AT GINAWA NA: (I) IKAW AY NASA LEGAL NA EDAD PARA PUMASOK SA ISANG NAGBIBIGAY NA KASUNDUAN; AT (II) KUNG ANG LICENSEE AY ISANG CORPORATION, GOVERNMENTAL ORGANIZATION, O IBA PANG LEGAL na ENTITY, MAY KARAPATAN, KAPANGYARIHAN, AT AWTORIDAD KA NA PUMASOK SA KASUNDUANG ITO SA PANGALAN NG LICENSEE AT MAGBIGAY NG LICENSEE SA MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NITO. KUNG HINDI SUMANG-AYON ANG LICENSEE SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG KASUNDUAN NA ITO, HINDI AT HINDI MAGLILISENSYA ANG LICENSOR SA SOFTWARE SA LICENSEE AT HINDI MO DAPAT GAMITIN ANG SOFTWARE.

1. Pagbibigay ng Lisensya at Saklaw. Napapailalim sa at nakakondisyon sa mahigpit na pagsunod ng Licensee sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon sa Kasunduang ito, ang Licensor ay nagbibigay sa Licensor ng isang hindi eksklusibo, hindi naililipat, hindi nasu-sublicens, limitadong lisensya sa panahon ng Termino (simula dito ay tinukoy) upang gamitin, para lamang sa (Mga) produkto na napapailalim sa Kasunduang ito at sa pamamagitan lamang ng at sa pamamagitan ng mga indibidwal na pinahintulutan na gamitin ang Software alinsunod sa lisensyang ipinagkaloob sa ilalim ng Kasunduang ito ("Mga Awtorisadong User"), ang Software at lahat ng user manual, teknikal na manual, at anumang iba pang materyal na ibinigay ng Licensor, sa naka-print, electronic, o iba pang mga anyo, na naglalarawan sa pag-install, pagpapatakbo, paggamit, o teknikal na mga detalye ng Software (ang “Dokumentasyon”), ayon lamang sa itinakda sa Kasunduang ito at ng Dokumentasyon at napapailalim sa pagbabayad ng anumang naaangkop na mga bayarin sa lisensya (ang “Lisensya”). Para sa Software na nangangailangan ng pag-install sa isang computer ng Licensee (tulad ng hayagang nakasaad sa Documentation), binibigyan ng License ang Licensee ng karagdagang karapatan, na magagamit lamang ng at sa pamamagitan ng Mga Awtorisadong User ng Licensee at para lamang sa suporta sa paggamit nito ng Software alinsunod sa Lisensya, upang (a) mag-install alinsunod sa Dokumentasyon ng isang (1) kopya ng Software sa isang (1) computer na pagmamay-ari o naupahan, at kinokontrol ng, Licensee, at (b) gamitin at patakbuhin ang Software ayon sa wastong pagkaka-install alinsunod dito. Kasunduan at ang Dokumentasyon. Lahat ng pinahihintulutang kopya ng Dokumentasyon na ginawa ng Lisensya: (i) ay magiging eksklusibong pag-aari ng Licensor; (ii) sasailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito; at (iii) dapat isama ang lahat ng trademark, copyright, patent, at iba pang Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian (mula rito ay tinukoy) na mga abiso na nakapaloob sa orihinal.

2. Mga Third-Party na Materyal. Kasama sa Software ang software, nilalaman, o iba pang mga materyales, na pag-aari ng mga indibidwal, korporasyon, kumpanya ng limitadong pananagutan, awtoridad ng pamahalaan, o iba pang entity (bawat isa, isang "Tao") maliban sa Licensor at ibinibigay sa Licensee sa mga tuntunin ng lisensyado na bilang karagdagan sa at/o iba sa mga nakapaloob sa Kasunduang ito, kabilang ngunit hindi limitado sa mga lisensyang “open source” o “libreng software” (“Mga Lisensya ng Third-Party”). Ang isang listahan ng lahat ng materyal na kasama sa Software at ibinigay sa ilalim ng Mga Lisensya ng Third-Party ay matatagpuan para sa (mga) Produkto sa www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement, at ang mga naaangkop na Third-Party na Lisensya ay naa-access sa pamamagitan ng mga link mula doon. Ang Licensee ay nakatali at dapat sumunod sa lahat ng Third-Party Licenses. Ang anumang paglabag ng Lisensya o alinman sa mga Awtorisadong Gumagamit nito ng anumang Lisensya ng Third-Party ay paglabag din sa Kasunduang ito.

3. Mga Paghihigpit sa Paggamit. Ang Licensee ay hindi, at dapat humiling sa mga Awtorisadong Gumagamit nito na huwag, direkta o hindi direktang: (a) gamitin (kabilang ang paggawa ng anumang mga kopya ng) Software o Dokumentasyon na lampas sa saklaw ng Lisensya; (b) magbigay sa sinumang ibang Tao, kabilang ang sinumang subcontractor, independiyenteng kontratista, kaakibat, o service provider ng Licensee, ng access sa o paggamit ng Software o Documentation; (c) baguhin, isalin, iakma, o kung hindi man ay lumikha ng mga derivative na gawa o pagpapahusay, mapatent man o hindi, ng Software o Documentation o anumang bahagi nito; (d) pagsamahin ang Software o anumang bahagi nito sa, o isama ang Software o anumang bahagi nito sa, anumang iba pang mga programa; (e) reverse engineer, i-disassemble, i-decompile, i-decode, o kung hindi man ay subukang kunin o makakuha ng access sa source code ng Software o anumang bahagi nito; (f) alisin, tanggalin, baguhin, o takpan ang anumang mga trademark o anumang copyright, trademark, patent, o iba pang mga abiso sa intelektwal na ari-arian o pagmamay-ari na ibinigay sa o kasama ng Software o Documentation, kabilang ang anumang kopya nito; (g) maliban sa tahasang itinakda sa Kasunduang ito, kopyahin ang Software o Dokumentasyon, sa kabuuan o sa bahagi; (h) magrenta, mag-arkila, magpahiram, magbenta, mag-sublisensya, magtalaga, ipamahagi, i-publish, ilipat, o kung hindi man ay gawing available ang Software, o anumang mga feature o functionality ng Software, sa alinmang Third Party para sa anumang dahilan, kahit na higit sa isang network o sa isang naka-host na batayan, kabilang ang koneksyon sa internet o anumang web hosting, software bilang isang serbisyo, cloud, o iba pang teknolohiya o serbisyo; (i) gamitin ang Software o Dokumentasyon bilang paglabag sa anumang batas, regulasyon, o tuntunin; o (j) gamitin ang Software o Dokumentasyon para sa mga layunin ng mapagkumpitensyang pagsusuri ng Software, ang pagbuo ng isang nakikipagkumpitensyang produkto o serbisyo ng software, o anumang iba pang layunin na para sa komersyal na kawalan ng Licensor.

4. Responsibilidad para sa Paggamit ng Software. Ang Licensee ay responsable at mananagot para sa lahat ng paggamit ng Software at Documentation sa pamamagitan ng pag-access dito na ibinigay ng Licensee, direkta o hindi direkta. Sa partikular, at nang hindi nililimitahan ang pangkalahatan ng nabanggit, ang Licensee ay may pananagutan at mananagot para sa lahat ng mga aksyon at kabiguan na magsagawa ng mga kinakailangang aksyon na may paggalang sa Software at Dokumentasyon ng mga Awtorisadong User nito o ng sinumang ibang Tao na maaaring magbigay ng Licensee o isang Awtorisadong User. access sa o paggamit ng Software at/o Documentation, kung ang naturang pag-access o paggamit ay pinahihintulutan ng o sa paglabag sa Kasunduang ito.

5. Pagkolekta at Paggamit ng Impormasyon. Kinikilala ng Licensee na ang Licensor ay maaaring direkta o hindi direkta (kabilang ang ngunit hindi limitado sa pamamagitan ng mga serbisyo ng mga third party), mangolekta at mag-imbak ng impormasyon tungkol sa paggamit ng Software at Mga Produkto at tungkol sa kagamitan kung saan naka-install ang Software o kung saan ito ay naa-access. at ginamit, o impormasyon tungkol sa mga device ng Licensee, sa pamamagitan ng: (i) pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili at suporta o mga update sa Software; (ii) mga hakbang sa seguridad na kasama sa Software; o (iii) anumang iba pang mga serbisyong ibinigay ng Licensor sa Licensee na nauugnay sa Software o Mga Produkto (sama-sama, "Data ng Licensee"). Sumasang-ayon ang Licensor na maaaring gamitin ng Licensor ang Data ng Lisensya para sa anumang layuning nauugnay sa anumang paggamit ng Software o Mga Produkto ng Licensee o sa kagamitan ng Licensee, kabilang ngunit hindi limitado sa: (a) pagpapabuti ng pagganap ng Software o Mga Produkto o pagbuo ng mga update sa Software, suporta sa produkto at iba pang serbisyo; (b) pag-verify sa pagsunod ng Licensee sa mga tuntunin ng Kasunduang ito at pagpapatupad ng mga karapatan ng Licensor, kasama ang lahat ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian sa at sa Software at Mga Produkto; at (c) pagpapasadya ng mga website at/o produkto ng Licensor sa mga kagustuhan o interes ng customer. Bukod pa rito, sumasang-ayon ang Licensor na maaaring gamitin ng Licensor ang Data ng Licensee sa isang anonymized o pinagsama-samang format upang mapabuti ang negosyo, website, produkto at/o serbisyo ng Licensor, kabilang ngunit hindi limitado sa pagbuo ng mga bagong produkto at serbisyo. Ang paggamit ng Licensor ng Licensee Data sa naturang anonymized o pinagsama-samang format ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na batas ng US. Dagdag pa rito, ang Software ay maaaring maging sanhi ng computer ng Licensee, mayroon man o walang abiso sa Licensee, na kumonekta sa Internet at kumonekta sa website ng Licensor o iba pang online na account. Maaaring mangyari ang naturang koneksyon para sa ilang potensyal na dahilan, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagbibigay ng data, impormasyon, o functionality sa Software o pagtanggap ng impormasyon mula sa Licensee. Sa tuwing kumokonekta ang Software sa Internet at kumokonekta sa website ng Licensor o iba pang online na account, maaaring mangolekta, mag-imbak at gumamit ng impormasyon ang Licensor tungkol sa Licensor at sa computer nito, at sa ganoong kaso, ang Patakaran sa Privacy ng Licensor na matatagpuan sa https://www.ipvideocorp.com Ang /privacy-policy/ ay dapat ilapat bilang karagdagan sa Kasunduang ito.

6. Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian. Kinikilala at sinasang-ayunan ng Licensee na ang Software at Documentation ay ibinibigay sa ilalim ng lisensya, at hindi ibinebenta, sa Licensee. Ang Licensee ay hindi nakakakuha ng anumang interes sa pagmamay-ari sa Software o Documentation sa ilalim ng Kasunduang ito, o anumang iba pang mga karapatan dito, maliban sa paggamit nito alinsunod sa Lisensya na ipinagkaloob dito at napapailalim sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon sa Kasunduang ito. Ang tagapaglisensya at ang mga tagapaglisensya nito at mga tagapagbigay ng serbisyo ay inilalaan at dapat panatilihin ang kanilang buong karapatan, titulo, at interes sa at sa Software at Dokumentasyon at anuman at lahat ng nakarehistro at hindi rehistradong mga karapatang ipinagkaloob, inilapat para sa, o kung hindi man ngayon o pagkatapos ay umiiral sa ilalim o nauugnay sa anumang patent, copyright, trademark, trade secret, proteksyon sa database, o iba pang batas sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, at lahat ng katulad o katumbas na mga karapatan o anyo ng proteksyon, sa anumang bahagi ng mundo (sama-sama, "Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian") na nagmumula sa o nauugnay sa Software o Dokumentasyon. Dapat pangalagaan ng Licensee ang lahat ng Software at Documentation (kabilang ang lahat ng kopya nito) mula sa paglabag, maling paggamit, pagnanakaw, maling paggamit, o hindi awtorisadong pag-access. Kaagad na aabisuhan ng Licensee ang Licensor kung nalaman ng Licensor ang anumang paglabag sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian ng Licensor sa Software o Documentation at ganap na makipagtulungan sa Licensor, sa sariling gastos ng Licensor, sa anumang legal na aksyon na ginawa ng Licensor upang ipatupad ang Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian nito.

7. Mga Limitasyon ng Mga Produkto at Software. Kinikilala ng Licensee na ang Mga Produkto at Software: (a) ay hindi na-certify para sa anumang emergency na tugon, at (b) ay hindi isang third-party na sinusubaybayan na emergency notification system. Kinikilala pa ng Licensee na hindi sinusubaybayan ng Licensor ang mga pang-emergency na abiso at hindi magpapadala ng mga awtoridad sa emerhensiya sa anumang lokasyon kung may nangyaring emergency. Kinikilala pa ng Licensee na ang Mga Produkto at Software ng Licensor ay hindi isang nagliligtas-buhay na solusyon para sa mga taong nasa panganib at hindi kapalit ng mga serbisyong pang-emergency. Ang lahat ng nagbabanta sa buhay at mga kaganapang pang-emergency ay dapat idirekta sa naaangkop na mga serbisyo sa pagtugon.

8. Pagpapalagay ng Panganib. SA PAGGAMIT NG SOFTWARE O MGA PRODUKTO, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA KUNG KAPAG TUMAGOT SA THIRD-PARTY NA GENERATED EVENTS, MAY MAY POSIBILIDAD NG PANGANIB O SERYOSO NA PINSALA. KINIKILALA AT TINANGGAP NG LICENSEE: (I) ANG MGA KATUTUBONG PANGANIB SA PAGGAMIT NG SOFTWARE O MGA PRODUKTO; (II) NA ANG GANITONG MGA PANGANIB AY MAAARING MAHALAGA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA KASAKIT SA KATAWAN, PERMANENTE NA KAPANSANAN, PARALISIS, AT KAMATAYAN; AT (III) NA ANG GANITONG MGA PANGANIB AY MAAARING DULOT NG, MAGBABAW SA, O KAUGNAY SA MGA PAGKILOS O PAGKAWAL NG LICENSEE, ANG MGA PAGKILOS O PAGKAWAL NG IBA, ANG KONDISYON O PAGPAPATAKBO (O PAGKAKABIGO SA PAG-OPERASYON) NG PRODUKTO, O HINDI. ANG kapabayaan ng alinmang partido. ALAM AT MALAYANG PINAG-AALAY NG LICENSEE ANG LAHAT NG GANITONG MGA PANGANIB (ALAM AT HINDI ALAM, KINIKILALA AT HINDI INAASAHAN) AT BUONG RESPONSIBILIDAD PARA SA PAGGAMIT NITO NG SOFTWARE AT MGA PRODUKTO, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG PAGKAWALA, PAGSASAKIT, PAGSASALA SA US. MGA PRODUKTO. KINIKILALA AT TINANGGAP NG LISENSYA ANG MGA KARANIWANG PANGANIB NA MAKATANGGAP NG MGA ALERTO NG KRIMINAL NA AKTIBIDAD O MGA EMERGENCY NA INULAT NG MGA IKATLONG PARTIDO (“MGA PANGYAYARI”), PAGTUGON O HINDI PAGTUGON SA MGA PANGYAYARI, AT ANG KARANIWANG MGA PANGANIB SA PAG-ASA SA IBA O IBA PA POSIBILIDAD NA: (A) ANG ISANG PANGYAYARI AY MALI, HINDI TUMPAK, O GINAWA NG PAGKAKAMALI, ERROR O MASASAMANG PANANAMPALATAYA; AT (B) PANANAGUTAN ANG LICENSEE PARA SA MGA ACTION O INACTIONS SA PAGTUGON SA ISANG PANGYAYARI, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO ANG WALANG PAG-AAMBAG SA PINSALA NG LICENSEE O KASAMAAN NG IBA.

9. Regulasyon sa Pag-export. Ang Software at Documentation ay maaaring sumailalim sa mga batas sa pagkontrol sa pag-export ng US, kabilang ang Export Control Reform Act at ang mga nauugnay na regulasyon nito. Ang Licensee ay hindi dapat, direkta o hindi direktang, mag-export, mag-re-export, o mag-release ng Software o Documentation sa, o gawing naa-access ang Software o Documentation mula sa, anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ipinagbabawal ng batas ang pag-export, muling pag-export, o pagpapalabas, tuntunin, o regulasyon. Dapat sumunod ang Licensee sa lahat ng naaangkop na pederal na batas, regulasyon, at panuntunan, at kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang gawain (kabilang ang pagkuha ng anumang kinakailangang lisensya sa pag-export o iba pang pag-apruba ng pamahalaan), bago i-export, muling i-export, i-release, o kung hindi man ay gawing available ang Software o Documentation sa labas ng US

10. Mga Karapatan ng Pamahalaan ng US. Ang Software ay komersyal na computer software, dahil ang naturang termino ay tinukoy sa 48 CFR §2.101. Alinsunod dito, kung ang Licensee ay ang Gobyerno ng US o sinumang kontratista samakatuwid, ang Licensee ay tatanggap lamang ng mga karapatang iyon kaugnay ng Software at Documentation na ibinibigay sa lahat ng iba pang end user sa ilalim ng lisensya, alinsunod sa (a) 48 CFR §227.7201 hanggang 48 CFR §227.7204, na may paggalang sa Departamento ng Depensa at sa kanilang mga kontratista, o (b) 48 CFR §12.212, tungkol sa lahat ng iba pang mga lisensyado ng Pamahalaan ng US at kanilang mga kontratista.

11. Termino at Pagwawakas.Ang Kasunduang ito at ang Lisensya na ipinagkaloob dito ay mananatiling may bisa para sa terminong itinakda sa anumang naaangkop na form ng order para sa isang Produkto na naglalaman ng Software o hanggang sa mas maagang wakasan gaya ng nakasaad dito (ang "Termino"). Maaaring wakasan ng Licensee ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paggamit at pagsira sa lahat ng kopya ng Software at Dokumentasyon. Maaaring wakasan ng Licensor ang Kasunduang ito, epektibo sa nakasulat na abiso sa Licensee, kung nilalabag ng Licensor ang Kasunduang ito at ang naturang paglabag: (i) ay hindi kayang gamutin; o (ii) na may kakayahang magpagaling, ay nananatiling hindi gumaling sampung (10) araw pagkatapos magbigay ng Licensor ng nakasulat na paunawa tungkol doon. Maaaring wakasan ng Licensor ang Kasunduang ito, epektibo kaagad, kung nag-file ang Licensee, o nagsampa laban dito, ng petisyon para sa boluntaryo o hindi boluntaryong pagkabangkarote o alinsunod sa anumang iba pang batas sa kawalan ng utang, gumawa o naghahangad na gumawa ng pangkalahatang pagtatalaga para sa kapakinabangan ng mga pinagkakautangan nito o nalalapat para sa, o pumayag sa, ang paghirang ng isang trustee, receiver, o custodian para sa isang malaking bahagi ng ari-arian nito. Sa pag-expire o mas maagang pagwawakas ng Kasunduang ito, ang Lisensya na ibinigay sa ilalim nito ay magwawakas din, at ang Licensee ay titigil sa paggamit at pagsira sa lahat ng mga kopya ng Software at Dokumentasyon. Walang expiration o pagwawakas ang makakaapekto sa obligasyon ng Licensee na bayaran ang lahat ng mga bayarin sa Licensee na maaaring dapat nang dapat bayaran bago ang naturang expiration o pagwawakas, o bigyan ng karapatan ang Licensee sa anumang refund.

12. Limitadong Warranty.

(a) Ginagarantiyahan ng Licensor na, sa loob ng tatlumpung (30) araw kasunod ng paglilisensya ng Lisensya sa Software o ang petsa ng pagbili na itinakda sa anumang naaangkop na form ng order para sa isang Produkto na naglalaman ng Software, alinman ang mas nauna, (i) anumang media kung saan ang Software ay ibinigay ay walang materyal na pinsala at mga depekto sa mga materyales at pagkakagawa sa ilalim ng normal na paggamit; at (ii) ang Software ay lubos na maglalaman ng functionality na inilarawan sa Documentation, at kapag maayos na naka-install sa isang computer na nakakatugon sa mga detalyeng itinakda sa, at pinapatakbo alinsunod sa, Documentation, ay gaganap nang malaki alinsunod dito. Ang mga nabanggit na warranty ay hindi dapat ilapat at magiging walang bisa kung ang Licensee ay lumabag sa anumang materyal na probisyon ng Kasunduang ito, o kung ang Licensee, sinumang Awtorisadong User, o sinumang Tao ay nagbigay ng access sa Software ng Licensee o sinumang Awtorisadong User, nasa loob man o hindi. paglabag sa Kasunduang ito: (a) nag-i-install o gumagamit ng Software sa o kaugnay ng anumang hardware o software na hindi tinukoy sa Dokumentasyon; (b) binabago o sinisira ang Software o ang media kung saan ito ibinigay, kabilang ang abnormal na pisikal o elektrikal na stress; o (c) maling paggamit ng Software, kabilang ang anumang paggamit ng Software maliban sa tinukoy sa Dokumentasyon.

(b) Kung, sa panahon ng warranty na tinukoy sa Seksyon 12(a), ang anumang Software na sakop ng warranty ay nabigong gumanap nang malaki alinsunod sa Dokumentasyon, at ang nasabing kabiguan ay hindi kasama sa warranty alinsunod sa Seksyon 12(a), Licensor ay, napapailalim sa agarang pag-aabiso ng Licensee sa Licensor sa pagsulat ng naturang kabiguan, sa nag-iisang opsyon nito, alinman sa: (i) ayusin o palitan ang Software, sa kondisyon na ang Licensee ay nagbibigay ng Licensor ng lahat ng impormasyon na hinihiling ng Licensor upang malutas ang naiulat na pagkabigo, kabilang ang sapat na impormasyon sa paganahin ang Licensor na muling likhain ang naturang kabiguan; o (ii) i-refund ang mga bayarin sa Lisensya na binayaran para sa naturang Software, napapailalim sa pagtigil sa lahat ng paggamit ng Licensor ng at, kung hiniling ng Licensor, ibabalik sa Licensor ang lahat ng kopya ng Software. Kung aayusin o papalitan ng Licensor ang Software, magpapatuloy ang warranty mula sa unang petsa na tinukoy sa Seksyon 12(a), at hindi mula sa pagtanggap ng Licensee ng pagkumpuni o pagpapalit. Ang mga remedyo sa Seksyon 12 na ito ay ang tanging remedyo ng Licensor at ang tanging pananagutan ng Licensor sa ilalim ng Kasunduang ito.

(c) MALIBAN SA LIMITADO NA WARRANTY SA SEKSYON 12, ANG SOFTWARE, DOKUMENTASYON, AT MGA PRODUKTO AY IBINIGAY SA LICENSEE “AS IS” AT MAY LAHAT NG FAULTY AT DEPEKTO NA WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI. HANGGANG SA KASAKLAW NA PINAHIHINTULUTAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS, LICENSOR, SA SARILING PANGALAN AT SA PANGALAN NG MGA KAANIB NITO AT NITO AT KANILANG MGA KANILANG KANILANG LISENSOR, SERVICE PROVIDER, AT AHENTE, TAHASANG ITINANGGI ANG LAHAT NG MGA WARRANTY, HINDI NAMAN IPINAHAYAG, HINDI MAN RESPETO SA SOFTWARE, DOKUMENTASYON, AT MGA PRODUKTO, KASAMA ANG LAHAT NG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, TITULO, AT HINDI PAGLABAG, AT MGA WARRANTY NA MAAARING MAGMULA NG SIYEMPRE NG PAGPAPAHAYAG, PAGGAMIT NG US . WALANG LIMITASYON SA NAUNA, ANG LICENSOR AY WALANG MAGBIGAY NG WARRANTY O UNDERTAKING, AT HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG URI NA ANG SOFTWARE, DOKUMENTASYON O MGA PRODUKTO AY MAKAKATUTO SA MGA KINAKAILANGAN NG LICENSEE, MAKAMIT ANG ANUMANG ILAYON, AY MAGING SOFTWARE. O MGA SERBISYO, NAGPAPATAKDA NG WALANG PAGGABALA, NAKATUGUNAN ANG ANUMANG MGA PAMANTAYAN SA PAGGANAP O PAGKAAASAHAN O MAGING WALANG ERROR, O NA ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O DEPEKTO AY MAAARING O IWAWAT.

13. Limitasyon ng Pananagutan.HANGGANG SA BUONG SAKOT NA PINAHIHINTULUTAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS:

(a) HINDI MANANAGOT ANG LICENSOR O KANYANG MGA KAANIB, O ANUMANG MGA LICENSOR NITO, MGA SERBISYO, AT AHENTE, AY MANANAGOT SA LICENSEE O ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG PAGGAMIT, PAGBABAGO, PAG-ANTAGAL, ​​PAGGAMIT, O SOBILIDAD. DOKUMENTASYON O MGA PRODUKTO; NAWANG KITA O KITA; MGA pagkaantala, pagkagambala, o pagkawala ng mga SERBISYO, NEGOSYO, O GOODWILL; PAGKAWALA O KATIWALIAN NG DATA; PAGKAWALA SA SYSTEM FAILURE, MALFUNCTION, O SHUTDOWN; PAGBIGO NA TUMPAK NA MAGLIPAT, MAGBASA, O MAG-IMPORMASYON; PAGBIGO SA PAG-UPDATE O PAGBIBIGAY NG TAMANG IMPORMASYON; HINDI KASUNDUAN NG SISTEMA; O MGA PAGLABAG SA SEGURIDAD; O PARA SA ANUMANG KAHITANG, KASUNDUAN, DI DIREKTA, HALIMBAWA, ESPESYAL, O PUNITIVE DAMAGES, MAGMULA MAN SA O KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO, PAGLABAG SA KONTRATA, TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA), O KAHIT IBA PA, O KAHIT KAILAN PA, KAIBIGAN O HINDI ANG LICENSOR AY IPINAYO SA POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA.

(b) SA KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANANG MGA LICENSOR AT ANG MGA KAANIB NITO, KASAMA ANG ANUMANG NITO O KANILANG KANILANG KANILANG MGA LISENSOR, MGA SERBISYO AT AHENTE, KOLEKTIBONG KASUNDUAN NA PANANAGUTAN SA ILALIM O KAUGNAY NG ANUMANG KASUNDUAN NA ITO, UNANG KASUNDUAN NA KASUNDUAN. , KASAMA ANG PAGLABAG SA KONTRATA, TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA), MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, AT IBA PA, LUMAGOS SA KABUUANG HALAGANG BINAYAD SA LICENSOR SA ILALIM NG KASUNDUAN NA ITO PARA SA SOFTWARE, DOKUMENTASYON O MGA PRODUKTO NA SUBJECT SA CLAIM.

(c) ANG MGA LIMITASYON SA SEKSYON 13(a) AT SEKSYON 13(b) AY MAG-AAPIL KAHIT NA ANG MGA REMEDYO NG LICENSEE SA KASUNDUANG ITO AY MABIGO SA KANILANG MAHALAGANG LAYUNIN.

14. Pagbabayad-danyos.Sumasang-ayon ang Licensee na magbayad ng danyos, ipagtanggol at panatilihing hindi nakakapinsala ang Licensor at ang mga kaanib nito at ang kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kaanib, tagapaglisensya, tagapagbigay ng serbisyo, mga kahalili at itinalaga mula sa at laban sa anuman at lahat ng pinsala, pananagutan, pagkalugi, pagkukulang, mga paghahabol, aksyon, paghatol, kasunduan, interes, mga parangal, multa, multa, gastos, o anumang uri ng gastos (kabilang ngunit hindi limitado sa mga makatwirang bayad sa abogado), na nagmumula sa o nauugnay sa: (i) Ang paggamit o maling paggamit ng Licensee ng Software (kabilang ngunit hindi limitado sa anumang nilalaman na isinumite ng Licensee sa pamamagitan ng Software), Dokumentasyon o Mga Produkto, o (ii) paglabag ng Licensee sa anumang representasyon, warranty o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito.

15. Miscellaneous.

(a) Ang lahat ng mga bagay na nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga panloob na batas ng Estado ng New York nang hindi nagbibigay ng bisa sa anumang pagpipilian o salungat sa probisyon o tuntunin ng batas. Alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas, ang Licensee ay sumasang-ayon na talikuran ang: (i) ang kanyang karapatan na litisin ang anumang mga paghahabol na maaaring lumabas dito sa korte o sa harap ng isang hurado; at (ii) karapatan na pagsamahin ang anumang paghahabol at/o lumahok sa anumang paghahabol sa pagkilos ng klase na maaaring lumabas dito sa anumang paraan o forum. Sa halip, ang anumang paghahabol, hindi pagkakaunawaan, o kontrobersya ng anumang uri o kalikasan na nagmumula sa ilalim nito na hindi maaaring maayos na lutasin ng Licensor at Licensee ay dapat lamang at sa wakas ay aayusin sa pamamagitan ng arbitrasyon na pinangangasiwaan ng American Arbitration Association alinsunod sa mga patakaran ng komersyal na arbitrasyon nito. Ang paghatol sa award na ibinigay ng (mga) arbitrator ay maaaring ilagay sa alinmang hukuman na may hurisdiksyon nito. Ang arbitrasyon ay dapat maganap sa harap ng panel ng isang arbitrator na nakaupo sa New York County, New York. Ang wika ng arbitrasyon ay dapat Ingles. Ang arbitrator ay obligadong hatulan ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa mga batas ng Estado ng New York. Ang desisyon ng (mga) arbitrator ay dapat nakasulat na may nakasulat na mga natuklasan ng katotohanan at dapat na pinal at may bisa sa mga partido. Ang bawat partido ay sasagutin ang lahat ng sarili nitong mga gastos, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga bayad sa abogado, na aktwal na natamo kaugnay ng anumang naturang mga paglilitis sa arbitrasyon; sa kondisyon, gayunpaman, na kung ang Licensor ay ang nangingibabaw na partido, kung gayon ito ay may karapatan sa reimbursement para sa mga makatwirang bayarin ng mga abogado at mga kaugnay na gastos na ginastos kaugnay ng arbitrasyon. Kaugnay ng anumang arbitrasyon sa ilalim nito, tulad ng nakasaad sa itaas, ang Licensee ay hayagang tinatalikuran ang anumang karapatang pagsama-samahin ang anumang paghahabol at/o lumahok sa anumang class-action na claim ng anumang uri o kalikasan.

(b) Ang Licensor ay hindi mananagot o mananagot sa Licensor, o ituturing na default o paglabag sa ilalim nito dahil sa anumang pagkabigo o pagkaantala sa pagganap ng mga obligasyon nito sa ilalim nito kung saan ang nasabing kabiguan o pagkaantala ay dahil sa mga welga, hindi pagkakaunawaan sa paggawa, kaguluhang sibil, riot, rebelyon, pagsalakay, epidemya, pandemya, labanan, digmaan, pag-atake ng terorista, embargo, natural na sakuna, mga gawa ng Diyos, baha, sunog, sabotahe, pagbabagu-bago o hindi pagkakaroon ng kuryente, o kagamitan sa Licensee, pagkawala at pagkasira ng ari-arian , o anumang iba pang mga pangyayari o dahilan na lampas sa makatwirang kontrol ng Licensor.

(c) Lahat ng mga abiso, kahilingan, kahilingan, at iba pang komunikasyon sa ilalim nito ay dapat na nakasulat at dapat ituring na ibinigay: (i) kapag inihatid sa pamamagitan ng kamay; (ii) kapag natanggap ng addressee kung ipinadala ng isang pambansang kinikilalang magdamag na courier (hinihiling ang resibo); (iii) sa petsang ipinadala sa pamamagitan ng facsimile o email (na may kumpirmasyon ng paghahatid) kung ipinadala sa mga normal na oras ng negosyo ng tatanggap, at sa susunod na araw ng negosyo kung ipinadala pagkatapos ng normal na oras ng negosyo ng tatanggap; o (iv) sa ikatlong araw pagkatapos ng petsa na ipinadala, sa pamamagitan ng sertipikado o nakarehistrong koreo, hiniling na resibo sa pagbabalik, prepaid na selyo. Ang nasabing mga komunikasyon ay dapat ipadala sa kani-kanilang mga partido sa mga address na nakalagay sa anumang naaangkop na form ng pag-order para sa isang Produkto na naglalaman ng Software o, sa kaso ng Licensee, ay maaari ding ipadala sa anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa Licensor sa pagpaparehistro ng Software o anumang (Mga) Produkto na naglalaman ng Software.

(d) Ang Kasunduang ito, kasama ng anumang mga dokumento o patakaran na isinama sa pamamagitan ng sanggunian dito, ay bumubuo ng nag-iisa at buong kasunduan sa pagitan ng Licensor at Licensor na may paggalang sa paksang nakapaloob dito at pumapalit sa lahat ng nauna at kasabay na pag-unawa, kasunduan, representasyon, at mga warranty, parehong nakasulat at pasalita, na may kinalaman sa naturang paksa.

(e) Ang Licensee ay hindi dapat magtatalaga o kung hindi man ay maglilipat ng alinman sa mga karapatan nito, o magtalaga o kung hindi man ay ilipat ang alinman sa mga obligasyon o pagganap nito, sa ilalim ng Kasunduang ito, sa bawat kaso kusang-loob man, nang hindi sinasadya, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas, o kung hindi man, nang walang nauunang Licensor nakasulat na pahintulot, na maaaring ibigay o ipagkait ng Licensor sa sarili nitong pagpapasya. Walang delegasyon o ibang paglilipat ang magpapawalang-bisa sa Lisensya sa alinman sa mga obligasyon o pagganap nito sa ilalim ng Kasunduang ito. Ang anumang sinasabing pagtatalaga, delegasyon, o paglipat na lumalabag sa Seksyon 15(e) na ito ay walang bisa. Maaaring malayang italaga o ilipat ng Licensor ang lahat o alinman sa mga karapatan nito, o italaga o kung hindi man ay ilipat ang lahat o alinman sa mga obligasyon o pagganap nito, sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang pahintulot ng Licensee. Ang Kasunduang ito ay may bisa at nakikinabang sa kapakinabangan ng mga partido dito at sa kani-kanilang pinahihintulutang kahalili at itinalaga.

(f) Ang Kasunduang ito ay para sa nag-iisang kapakinabangan ng mga partido dito at ng kani-kanilang mga kahalili at pinahihintulutang italaga at wala dito, ipinahayag o ipinahiwatig, ay nilayon o dapat magbigay sa sinumang ibang Tao ng anumang legal o patas na karapatan, benepisyo, o remedyo ng anumang kalikasan sa ilalim o dahil sa Kasunduang ito.

(g) Ang Kasunduang ito ay maaari lamang baguhin, baguhin, o dagdagan ng isang nakasulat na kasunduan na nilagdaan ng bawat partido dito. Walang waiver ng alinmang partido sa alinman sa mga probisyon dito ang magkakabisa maliban kung itinakda nang nakasulat at nilagdaan ng waiving party. Maliban kung itinakda sa Kasunduang ito, walang kabiguang gamitin, o pagkaantala sa paggamit, anumang karapatan, remedyo, kapangyarihan, o pribilehiyong magmumula sa Kasunduang ito ang dapat gumana o ituturing bilang pagwawaksi nito; ni ang alinmang isa o bahagyang paggamit ng anumang karapatan, remedyo, kapangyarihan, o pribilehiyo sa ilalim nito ay hindi hahadlang sa anumang iba pa o karagdagang paggamit nito o paggamit ng anumang iba pang karapatan, remedyo, kapangyarihan, o pribilehiyo.

(h) Kung ang anumang termino o probisyon ng Kasunduang ito ay hindi wasto, labag sa batas, o hindi maipapatupad sa anumang hurisdiksyon, ang naturang kawalang-bisa, pagiging iligal, o hindi maipapatupad ay hindi makakaapekto sa anumang iba pang termino o probisyon ng Kasunduang ito o magpapawalang-bisa o magiging hindi maipapatupad ang naturang termino o probisyon sa anumang iba pang hurisdiksyon. Sa naturang pagpapasiya na ang anumang termino o iba pang probisyon ay hindi wasto, labag sa batas, o hindi maipapatupad, ang mga partido dito ay dapat makipag-ayos nang may mabuting loob upang baguhin ang Kasunduang ito upang maapektuhan ang orihinal na layunin ng Mga Partido nang malapit hangga't maaari sa paraang katanggap-tanggap sa isa't isa sa pagkakasunud-sunod. na ang mga transaksyong pinag-iisipan sa pamamagitan nito ay maisakatuparan gaya ng orihinal na pinag-iisipan hanggang sa pinakamalawak na posible.

 

Mga Tanong o Karagdagang Impormasyon. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa EULA na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Licensor sa https://www.ipvideocorp.com/contact-us/.